Regulamin konta

w sklepie uniCube


Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć
w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla
umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy uniCube prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.unicube.pl
Sprzedawca - HOCOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul.
Rembertowska 6, 05-220 Zielonka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez
ĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000861580, NIP 1251710165, nr REGON 387112845, kapitał zakładowy 150000,00 zł.
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Rembertowska 6, 05-220 Zielonka
2. Adres e-mail: efaktura@hocomo.pl
3. Telefon: 513-758-795
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
aktywne konto e-mail